ผลและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

ที่
 

รายการ
 

ไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลด

 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563          
  3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564     
5
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
               ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
6   ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือนตุลาคม 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564