ประกาศ อบต.หัวฝาย

 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.หัวฝาย ลว 30 มิถุนายน2564
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลว 30 มิถุนายน 2564
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลว 5 สิงหาคม 2564
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ลว 5 สิงหาคม 2564 
  เรื่อง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายของ บริษัทท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด ในแม่น้ำมูล บริเวณบ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย และรูปภาพ การติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอบต.หัวฝาย    รูปภาพที่1 
 รูปภาพที่2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้การดูดทรายทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินราษฎร ในแม่น้ำมูล บริเวณบ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 121 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) คลิก