ข้อบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐