งานสาธารณสุข
           สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   
 แผ่นพับ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย พ.ศ.2561  
 
 คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สำนักสขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย