ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หัวฝาย
 การแต่งตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
 1. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

     (1) ที่ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 101 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
     (2) หมายเลขโทรศัพท์ 044-110863 ต่อ 13 หรือ 061-4912407 E-mail : sarabun@huafai.go.th
 2. การกำหนดหนังสือราชการของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ที่ บร (ลต) 89301/
 3. ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
        ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1 นายจำปา จันทะสอน ประธาน กกต.อบต.หัวฝาย 089-8643281
2 นายประสิทธิ์ ชอุ่มผล กกต.อบต.หัวฝาย 090-5055542
3 นายสมดี ไชยสงคราม กกต.อบต.หัวฝาย 081-7257404
    
       ส่วนที่ 2  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หัวฝาย
       1. นายธวัชชัย พูนไธสง 
       2. นางสาวรัตน์ติญา ชอุ่มผล
       3. นางสาวกฤษณา  แต่งเมือง