แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
KM
 
 
ลำดับที่
เรื่อง
 
1 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)