แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสวาวะวิกฤต BCP
แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย