รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณต่าง ๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564