ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.หัวฝาย
 
 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลดเอกสารนี้
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ 2563-2564 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ2565 ช่วงเดือน ต.ค.2564-ธ.ค.2564 mailดาวน์โหลดเอกสาร
 ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.หัวฝาย ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  ต.ค.2564-ธ.ค.2564 (ไตรมาสที่ 1) mailดาวน์โหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หัวฝาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ม.ค.2565-มี.ค.2565 (ไตรมาสที่ 2)  mail ดาวน์โหลดเอกสาร