โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
[รูปภาพสมุดความดี[รูปภาพการประชุมโครงการ] [โครงการสมุดความดี]
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
[ขออนุมัติกิจกรรม] [เอกสารการให้ความรู้] [รูปภาพกิจกรรม1] [รูปภาพกิจกรรม2]
โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลประจำปีงบประมาณ 
[โครงการ&เป้าหมายพ.ศ.62] [รูปภาพพ.ศ.62][บันทึกขออนุมัติ] 
โครงการกำจัดวัชพืชปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 
โครงการปลูกผักริมรั้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์จากสายพลาสติก
มาตรการกำหนดหลักสูตร "โตไปไม่โกงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
   
 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปภาพประชาสัมพันธ์   
พ.ศ.2564 [บันทึกการประชาสัมพันธ์]  [หนังสือประชาสัมพันธ์]  [เอกสารประกอบประชาสัมพันธ์]
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"
กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[สำรวจความพึงพอใจเว็บอบต.] heart  [รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ2563]
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ๓๑
[มอบอำนาจในการตัดสินใจ พิจารณาสั่งอนุญาต ชี้และระวังแนวเขต2564]
มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"
กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2562    
มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ" 38
[หนังสือยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี ก.ย.63] [ประกาศเจตนารมณ์จ.บร.] [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินITA]  [ประชาสัมพันธ์EIT พ.ศ.2564]
มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 38
[ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หัวฝาย อ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์] [รูปการประชุม]
มาตรการ "ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 39
[ช่องทางการแจ้งเบาะแส] [ผลการดำเนินการพ.ศ.2562] [ผลการดำเนินการพ.ศ.2563]
   
 มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 41
มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 41
[รูปภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร] [เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]
กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง" 42
[คำสั่งแต่งตั้งงานพัสดุม.ค.62]
มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย" 43
[เว็บไซต์อบต.หัวฝาย]
 facebook  เว็บบอร์ด  บอร์ดประชาสัมพันธ์อบต.หัวฝาย     
บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน   หอกระจายเสียงหอกระจายข่าว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน 44
[โครงการพ.ศ.62][รูปภาพโครงการฯพ.ศ.62] [กลุ่มเป้าหมาย]
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 45
[เว็บไซต์ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์]facebook
มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 46
[ขั้นตอนการให้บริการ]
[เว็บไซต์ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์]facebook
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 47
คำสั่งตรวจสอบ
 [เม.ย.2563]  คำสั่งแต่งตั้ง [เม.ษ.2564]
รายงานผลการถมดิน
 [ก.พ.64] [รูปภาพการลงพื้นที่]
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 48
แจ้งผลการดำเนินการ
  smiley  smiley 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 49
[คำสั่งอบต.พ.ศ.61] [คำสั่งอบต.หัวฝายพ.ศ.62]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน 50
[โครงการพ.ศ.62][รูปภาพโครงการฯพ.ศ.62] [กลุ่มเป้าหมาย]
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 51
[คำสั่งแต่งตั้งประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับ ปี พ.ศ.2564]
   
 มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
[30ก.ย.63]  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 [30ก.ย.63]   สป.     กองช่าง         กองศึกษาฯ          กองคลัง    กองสวัสดิการฯ 
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหั