แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                                       
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (ห้วงเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564