ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 

ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 มกราคม 2564

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ลงวันที่ 15  ตุลาคม  2563

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หัวฝาย พ.ศ.2565

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มกราคม 2565

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 26 มกราคม 2565

ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 26 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  1 เมษายน 2565

ประกาศ พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2565

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ลงวันที่  1  กันยายน 2563