คำสั่ง

คำสั่ง
 

คำสั่ง 258/2561 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
คำสั่ง 538/2562 มอบหมายงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
คำสั่ง 111/2563 มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการภายในกองช่าง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 550/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
สั่ง 565/2563 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 566/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำลและผู้อำนวยกอง
คำสั่ง 568/2563 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
คำสั่ง 573/2563 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 621/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 42/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
คำสั่ง 266/2564 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
คำสั่ง 352/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
คำสั่ง 373/2564 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
คำสั่ง 600/2564 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักหรือ ผอ.กอง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
คำสั่ง 601/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
คำสั่ง 653/2564 การแบ่งงานและการมอบหมานหน้าที่ภายในสำนักปลัด ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
คำสั่ง 796/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
คำสั่ง 11/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
คำสั่ง 111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 112/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 113/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 114/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 115/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 116/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
คำสั่ง 254/2565 มอบอำนาจของนายก อบต.หัวฝาย ให้รองนายก อบต.หัวฝาย ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565
คำสั่ง 321/2565 แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
คำสั่ง 341/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565