แผนบริหารงานบุคคล
 
แผนบริหารงานบุคคล อบต.หัวฝาย
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564