KM
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ลำดับที่
เรื่อง
 
1 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
3 คู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
4 คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 การจัดการความรู้ เรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 

คู่มือการปฏิบัติงานของภารกิจใดภารกิจหนึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ลำดับที่
เรื่อง
 
1 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวฝาย
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ อบต.หัวฝาย