สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน
           เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายตั้งอยู่ละติจูดที่ 15.28 ลองจิจูดที่ 103.18ขนาดเนื้อที่ 69 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,125 ไร่ โดยประมาณ ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
         1) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
2) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
3) บ้านปอแดง หมู่ที่ 3
4) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
5) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5
6) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
7) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
8) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8
9) บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9
10) บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10
11) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11
  ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ตำบลยะวึก  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ตำบลดอนมนต์  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดพื้นที่ตำบลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์
   
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
        พื้นที่ตำบลหัวฝายส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม รองลงมาจะเป็นที่ดอนอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มติดอ่างเก็บน้ำลำตะโคง มักจะเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และพบป่าทามอยู่ทั่วไป แต่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง
   
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
        ตำบลหัวฝายจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนโดยปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งจะมีอากาศร้อนอบอ้าว
   
  1.4 ลักษณะของดิน
        ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมค่อนข้างจะมีปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทราย  บางบริเวณยังมีข้อจำกัดของดินที่เป็นปัญหาอื่นๆอีกหลายประการ ซึ่งถ้าเกษตรกรขาดความเอาใจใส่บำรุงรักษา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจะทำให้ดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงทุกปี อีกทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกพื้นไร่ หญ้าขึ้นได้ง่าย เกษตรกรใช้วิธีการกำจัดด้วยเคมีจึงเพิ่มปัจจัยที่จะนำมาซึ่งการเสื่อมโทรมของดิน
   
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
        มีเนื้อที่แหล่งน้ำประมาณ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.21 ของเนื้อที่ตำบลซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำจัดสร้าง โดยเฉพาะแหล่งน้ำจัดสร้างที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำตะโคง กุดฝาย กุดน้ำใส กุดค้า กุดคอกควาย  กุดเวียน กุดกระทะ กุดตาริม กุดตาริ    กุดรังผึ้ง หนองตากแดด  หนองเบ็ง หนองตะแบก หนองสะเตรา หนองใหญ่ คลองสุด
   
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
        พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่หรือร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่ตำบลซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย     ป่าผลัดใบสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 24 ไร่ ได้มีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้สงวนแห่งชาติเป็น 3 เขต แต่ในพื้นที่ตำบลหัวฝายมี 1 เขต คือเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) โดยมอบ ส.ป.ก. 4-01 แล้วทั้งหมด
   
2. ด้านการเมืองการปกครอง
  2.1 เขตการปกครอง
        พื้นที่ตำบลหัวฝายปกครองโดย นายคำสม ปุนโก กำนันตำบลหัวฝาย โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
    
          1) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ปกครองโดย นายเพลิน  สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน
2) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ปกครองโดย นายสนอง  กมลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
3) บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 ปกครองโดย นายอุทิศ  แสงอะโน ผู้ใหญ่บ้าน
4) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ปกครองโดย นายสมบัติ  ทัศน์ไทย ผู้ใหญ่บ้าน
5) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5 ปกครองโดย นายบุญยัง  ศาลางาม ผู้ใหญ่บ้าน
6) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ปกครองโดย นายสังวาล  ตะริดโน ผู้ใหญ่บ้าน
7) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ปกครองโดย นายทองรื่น  ไกรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
8) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ปกครองโดย นายสังข์ทิพย์  สุวรรณแสง ผู้ใหญ่บ้าน
9) บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 ปกครองโดย นายคำสม  ปุนโก ผู้ใหญ่บ้าน
10) บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10 ปกครองโดย นายอุทัย  สีทม ผู้ใหญ่บ้านและ
11) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ปกครองโดย นายคำผัน  คำเหลา ผู้ใหญ่บ้าน
  2.2 การเลือกตั้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจัดการเลือกตั้งโดยใช้ตำบลเป็นเขตการเลือกตั้ง หมู่บ้านเป็นหน่วยการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน รวม 11 หมู่บ้าน 22 คน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนทั้งตำบลเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า ฝ่ายบริหาร
   
3. ประชากร
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559)
 
หมู่ที่ บ้าน ประชากร(ชาย/หญิง)    รวม   จำนวนครัวเรือน
1 บ้านโนนสำราญ 218  /  218 436 103
2 บ้านตะแบง 372  /  344 716 177
3 บ้านปอแดง 173  /  151 324 90
4 บ้านหัวฝาย 336  /  342 678 174
5 บ้านน้อยหนองบึง 485  /  511 996 255
6 บ้านโคกสว่าง 422  /  456 878 267
7 บ้านขี้เหล็ก 279  /  295 574 189
8 บ้านโนนเขวา 398  /  361 759 210
9 บ้านหนองหญ้าคา 493  /  504 997 245
10 บ้านป่ามัน 288  /  262 550 149
11 บ้านวังน้ำใส 260  /  266 526 111
  รวม 3,724  /  3,710 7,434 1,970
  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชาชกร (ข้อมูล ปี พ.ศ.2559)
 
ประชากร หญิง ชาย รวม หมายเหตุ
ประชากรเยาวชน 882 880 1,762 อายุต่ำกว่า 18 ปี
ประชากรทั่วไป 2,420 2,449 4,869 อายุ 18-60 ปี
ประชากรสูงอายุ 422 381 803 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 3,724 3,710 7,434  
   
4. สภาพทางสังคม
   4.1 การศึกษา
       1) โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง
       2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง
  4.2 สาธารณสุข
       ในพื้นที่ตำบลหัวฝายมีหน่วยสาธารณสุข 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวฝาย
  4.3 อาชญากรรม (ข้อมูล ปี พ.ศ.2559)
       ข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลหัวฝาย มีดังนี้
       1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างการและเพศ จับกุม จำนวน 1 คดี
       2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จับกุม จำนวน 1 คดี
       3. ฐานความผิดพิเศษ ได้รับแจ้ง
       4. คดีอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม จำนวน 48 คดี
  4.4 ยาเสพติด
       ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหัวฝาย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่อยากลองอยากรู้และคีกคะนอง แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายร่วมกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแคนดง สถานีตำรวจภูธรแคนดง ได้มีการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการค้นหาผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย 25 ตาสับปะรด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยา อบรมพัฒนาอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ (ข้อมูล ปี พ.ศ.2559)
       การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ดำเนินการและประสานความร่วมมือในการสงเคราะห์ทั้งตามนโยบายรัฐบาลและตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ในพื้นที่ ดังนี้
     1. ผู้สูงอายุ จำนวน 871 คน
     2. ผู้พิการ จำนวน 399 คน
     3. ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน
     4. เด็กแรกเกิด จำนวน 37 คน
     นอกเหนือจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน การซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย การยังชีพต่างๆ