สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433929
Page Views 806968
 
ข้อบัญญัติ อบต.หัวฝาย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ลำดับที่         เรื่อง       ไฟล์เอกสาร
1. ปก
2. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.
3. คำแถลง
  3.1 คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
  3.2 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
  3.3 คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
4. บันทึกหลักการและเหตุผล
  4.1 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
  4.2 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
  4.3 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
5. รายงานประมาณการรายรับ
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
7. รายงานประมาณการรายจ่าย
8. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
9. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ไฟล์เอกสาร
เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนการดำเนินกิจการดูดทราย พ.ศ.2551
เรื่อง การลดหย่อนหรือการยกเว้น หรือ ลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557
เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2551
เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขุดลอก หรือ ขุดดิน และการขุดดินลูกรังในที่
สาธารณะ พ.ศ.2553ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
1) ข้อมูลเบื้องต้น อปท.
2) คำแถลง
  2.1) รายละเอียดคำแถลง
  2.2) รายละเอียดประมาณการรายรับ
  2.3) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                         
3) บันทึกหลักการและเหตุผล
  3.1) รายละเอียดแบ่งตามด้าน
  3.2) รายละเอียดแบ่งตามแผนงาน
  3.3) รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
4) รายงานประมาณการรายรับ
5) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
6) รายงานประมาณการรายจ่าย
7) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
8) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
9) หน้าปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย