อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ดังนี้
      มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
      มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
                (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
      มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
                (1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
                (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                (5)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                (12) การท่องเที่ยว
                (13) การผังเมือง