แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
รายการ ไฟล์เอกสาร
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
[ ส่วนที่ 1 ] [ 
ส่วนที่ 2 ] [ ส่วนที่ 3 ] [ ส่วนที่ 4 ]
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   
 
รายการ
 
เอกสาร
 
  • คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 425/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หัวฝาย สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
  • คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 424/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวฝาย สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม. 2561
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
  • คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 426/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวฝาย สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561