แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย