แผนดำเนินงานประจำปี
 
รายการ
 
เอกสาร
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564
 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

 
หน้าปกแผนการดำเนินงานแต่ละปี