แผนป้องกันบรรเทาสาธารภัย

ลำดับที่ รายการ ไฟล์
1 ประกาศบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หัวฝาย ปี 2560
2 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อบต.หัวฝาย ประจำปี 2560
   
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อบต.หัวฝาย ประจำปี 2561
4 ประกาศ การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ.2562
5 ประกาศ การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2562
6

การอนุมัติแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564

7 แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564
8 ประกาศการใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564