จดหมายข่าว อบต.
   
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
 
 ที่  รายการ
1 ประชาสัมพันธ์คณะกรรมกาารทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
   
 
   
   
ฉบับที่ เรื่อง
01
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
02
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
03
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
04
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
05
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
06
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
07
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
08
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
09
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
10
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
11
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
12
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
 
ฉบับที่ เรื่อง
1
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
2
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
3
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
4
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2561
5
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
6
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561
7
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2561
8
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
9
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
10
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
11
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
12
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2561