ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
1. ชื่องานวิจัย
ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
2. รายชื่อผู้ทำงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
3. วิธีการจ้างทำงานวิจัย
โดยวิธีตกลงราคาจ้าง  
4. จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย
จำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
5. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน  
 
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ปี พ.ศ.2563 
 
แผนภูมิ แสดงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในแต่ละงาน
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
บทความ อ.๕๖/๒๕๖๓ - อ.๖๐/๒๕๖๓ รวม ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. เรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ ๒. เรื่องสัญญาต้องเป็นสัญญา ๓. เรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย ๔. เรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง ๕. เรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ 
บทความ อ.๑๑/2564-๑๕/๒๕๖๔ รวม ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. เรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ ๒. เรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ ๓. เรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ๔. เรื่อง ความเห็นของพนักงานสอบสวน ๕. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  หรือสแกน(Scan) คิวอาร์โค๊ด(QR code) <<คลิ๊ก 
 
บทความ อ.๒๖-๓๐/๒๕๖๔ รวม ๕ เรื่อง ได้แก่ ได้แก่ ๑. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย ๒. เรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม ๓. เรื่อง อยากได้เอกาสารในสำนวนคดี ๔. เรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน ๕. เรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
การแจ้งสิทธิและประชาสัมพันธ์คำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
  จังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์เด็ดขาด ว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนั้น หากมีผู้ร้องทุกข์กับบริษัท  สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ทุกกรณี โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มิฉะนั้น ผู้ร้องทุกข์อาจจะหมดสิทธิได้รับชำระหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอาจมีผู้บริโภคหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด จึงแจ้งสิทธิและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้บริโภคทราบและยื่นขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
คลิ๊ก>>