ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
 
ที่ ชื่อ - สกุล ภูมิปัญญาในสาขา รายละเอียด
1. นางนวล ประเสริฐ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
2. นางทอง ชารัมย์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
3. นางสาวเอี้ยง ยารัมย์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
4. นางแจว ยอนรัมย์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
5. นางหุ่น แก่นอินทร์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
6. นางแถม ผลมีศักดิ์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
7. นายจอน ยารัมย์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
8. นายสุข บุญเยี่ยม หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
9. นายทองฮวด บุญเชิด หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
10. นายสมชาย ฝอยเงิน วัฒนธรรม ประเพณี รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
11. นายปัน ลาดคูบอน หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
12. นายพึ้ม เดชบุญ หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
13. นายศรี ขวัญตา การแพทย์สมุนไพร รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
14. นายเสาร์ มูลศรีสุข หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
15. นายพัน ผาคำ หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
16. นายเลื่อม เซิ้งสูงเนิน ศิลปะวัฒนธรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
17. นายเลิศ ไชยพัฒน์ อุตสาหกรรมงานช่าง รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
18. นายสากล ภาษี เกษตรผสมผสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
19. นายด่อน ไชยมงคล หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
20. นายเภา สีระบุตร หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
21. นายบุญ บุตะชาติ หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
22. นายสัมฤทธิ์ หอมกลิ่น วัฒนธรรม ประเพณี รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
23. นายสมดี ปะวะเคสังค์ หัตถกรรม รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
24. นายทองดี ไสไธสง ศาสนา ประเพณี รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
25. นายจำลอง ยิ่งเสมอ วัฒนธรรม ประเพณี รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
26. นายสุภาพ จุฑาทิพรัตน์ ประเพณี รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
27. นายพรมมา ผาสุขล้ำ หัตถกรรม จักสาน รายละะเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
 

 
 
ชื่อ - สกุล  :  นายพึ้ม เดชบุญ
อายุ  :  78 ปี
ที่อยู่  :  หมู่ที่ 5 บ้านน้อยหนองบึง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
   
ภูมิปัญญาในสาขา  :  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน และโอท็อป
เชี่ยวชาญเรื่อง  :  การจักสานทำจากไม้ไผ่