ข้อมูลหมู่บ้าน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน