ข้อมูลตลาดประชารัฐ
 
 
  ประวัติความเป็นมา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้จัดพื้นที่ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและทำ
กิจกรรม Kick Off เปิดตลาดเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ มาจัด
จำหน่าย เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา