ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
ที่ รายการ
1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หัวฝาย
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชน
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชน
4. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงาน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบี้ยงต้น