แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หัวฝาย
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) คลิก      
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง <
คลิก
[รายงานผลปี2563]  [รายงานผลปี2564] [รายงานผลการดำเนินงานที่แสดงงบประมาณปี2564] < คลิก
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสารmail
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (12เดือน)คลิก
     3.1 การบันทึกรายงานผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 < คลิก
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
ลำดับที่
1
 
 
 
2
รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
พ.ศ.2562    พ.ศ.2563   พ.ศ.2564 [เอกสารแนบท่ายประกาศ2564]
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน  


หนังสือส่งการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0013/ว0015 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) ดาวน์โหลดเอกสารmail 
2. ขอความร่วมมือในการแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ่วน ที่ ปช ๐๐๔๐(บร)/2315ื ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสารmail