แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กฎหมายอื่น ๆ/คู่มือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติตาม ว2539
คู่มือปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
     เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
บทความ สขร. ม.ค. 2563
หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง เพื่อประโยชน์ในการให้
     ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อหารือการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และการจำหน่ายพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คิวอาร์โค้ด(QR code)ข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


คู่มือการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น