ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 
 
 
  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
  รายชื่อคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหัวฝาย
  กรอบกำหนคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหัวฝาย
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 ลว. 13 ก.ค. 2559
  คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 36/2558
  คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4498 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
  ป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหัวฝาย
 
แบบฟอร์มต่างๆ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหัวฝาย
 
  แบบรายงานกรณีข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน (แบบ ศยช.1)
  แบบคำร้อง (แบบ ศยช.2)
  บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (แบบ ศยช.3)
  บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนระงับข้อพิพาท (แบบ ศยช.4)

 
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน งานบริการ ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
 
  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
  คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
  แอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข JUSTIC CARE
  แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 5

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน งานบริการ ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
 
  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ช่องทางการเข้าถึงสื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 
 ช่องทางการเข้าถึงสื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Output)

กองทุนยุติธรรม ตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุายชนและการให้ความรู้ทางกฎหมาย สายด่วน โทร. 1111 กด 77 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกชุมชน เว็บไซต์ http//www.jfo.moj.go.th    facebook : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้ความช่วยเหลือ

กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชน 4 ภารกิจ 
การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี, การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย, การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทะิมนุษยชน, การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน


        ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนในคดีอาญา
ความผิดต่อผู้เสียหายที่ระบุไว้ท่ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
6 สถานที่ยื่นคำขอจากการเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ใครบ้างมีสิทธิยื่นคำขอ
   

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมดาวน์โหลด Mobile Application "อยู่ไหน" เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ตาม QR Code คลิ๊ก>> หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Line@cir.office หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๓๖๓๖