การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 


enlightened คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.17 พ.ย. 2564
enlightened คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลว.28 ต.ค. 2562
enlightened  

mail ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
   
   

devil แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
devil แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
devil แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย
devil แผนผังขั้นตอนการเก็บค่าธรรมเนียมอากรต่างๆ
cool แผนผังการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
angel แผนผังการขอสนับสนุนน้ำ อุปโภค บริโภค
angel แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย
wink แผนผังขั้นตอนรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
wink แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
blush แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
blush แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารปรือ สถานที่สะสมอาหาร