กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
 พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
รวมเลขที่หนังสือข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเทศบาล ปี 2564
   

 ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2562  
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน พ.ศ.2557  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
   

 คู่มือ สรุปสาระสำคัญ
คู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) กรณีการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้ พรบ. การเลือกตั้งฯ  
คู่มือสื่อมวลชน เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
คู่มือ ประชาชน การเลือกตั้ง อบต.  
คู่มือ ประชาชน การเลือกตั้งเทศบาล  
คู่มือ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
คู่มือแอปพลิเคชั่นตาสัปปะรด สำหรับประชาชน  
สรุป สาระสำคัญ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562