คำสั่ง/ประกาศ
 
รายการ ไฟล์เอกสาร
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวฝาย
 กกต. แก้ระเบียบฯ "เลือกตั้งท้องถิ่น" คำนวณผลต่างจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
 การกำหนดสถานที่ปิดประกาสและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.หัวฝาย 
   
 
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 << คลิ๊ก