ข้อมูลการเลือกตั้ง/การสมัครรับเลือกตั้ง/การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จดหมายข่าวmail การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลือกตั้งท้องถิ่นไปกับ กกต.บุรีรัมย์

จดหมายข่าว กกต.บุรีรัมย์ ฉบับที่ 17/2563 ถึง 27/2563
จมหมายข่าว กกต.บุรีรัมย์ ฉบับที่ 1/2564 ถึง 4/2564    
จดหมายข่าว กกต.บุรีรัมย์ ฉบับที่ 5/2564 การนับอายุของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จดหมายข่าว กกต.บุรีรัมย์ ฉบับที่ 6/2564 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบต.และ นายก

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส.ถ.4/2 <<คลิ๊ก
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผ.ถ.4/2 <<คลิ๊ก

แผนงานการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ <<คลิ๊ก

 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ส.ถ.4/1
 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ผ.ถ.4/1