ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยคลิ๊กที่   
วัตถุประสงค์ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายสามารถดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้รับบริการ หรือหน่วยงานที่ส่งเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย

ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย   

 ประกาศ อบต.หัวฝาย ใช้คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้อง/เรียนร้องทุกข์ 

 รูปภาพการประชุมร่างคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 ตู้รับการแสดงความคิดเห็น&ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
ใบคำร้อง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ผ่าน Google ฟอร์ม โดยสแกน QR Code ด้านล่าง
 
https://forms.gle/wA4jJVTBHSowtsjn9 ประกาศ รายงานผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (ไตรมาส)
       
ไตรมาสที่ 4 ก.ค.2563-ก.ย.2563
       ไตรมาสที่ 1 ต.ค.2563-ธ.ค.2563
       ไตรมาสที่ 2 ม.ค.2564-มี.ค.2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
mail คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ที่ 384/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลว ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔