ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
หนังสือส่งหน่วยงานราชการอื่น
07 มิ.ย. 2559 บร 89301/ว 62 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่1/2558 Adobe Acrobat Document
07 มิ.ย. 2559 บร 89301/ว 58 ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document
20 พ.ย. 2558 บร89301/ว588 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหัวฝาย Adobe Acrobat Document
20 พ.ย. 2558 บร89301/ว587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document
20 พ.ย. 2558 บร89301/ว583 ขอเชิญประชุมคณะทำงานภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องใน 5 ด้าน Adobe Acrobat Document
20 พ.ย. 2558 บร89301/685 การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
หนังสือส่งอำเภอแคนดง
30 ม.ค. 2560 บร 89301/29 รายงานข้อมูลโรงสีข้าวในเขตตำบลหัวฝาย Adobe Acrobat Document
18 ธ.ค. 2558 บร89301/767 รายงานการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด Adobe Acrobat Document