ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการให้ความรู้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่รัฐ/ผลประโยชน์

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีความรูความเข้าใจการป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส 

สแกน (Scan) QR code : Infographic การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม/
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

กิจกรรมให้ความรู้ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิะีการทำงานทีสุจิตโปร่งใส
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลมีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 125 ครั้ง