ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการให้ความรู้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่รัฐ/ผลประโยชน์
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 67 ครั้ง