แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔ หากท่านมีความคิดเห็นให้ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทาง saraban_brm@ect.go.th /โทรสาร ๐๔๔๖๐๔๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐  ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564   อ่าน 20 ครั้ง