ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของราษฎร หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
าศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๙ และมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ อบต.หัวฝาย จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการรับรู้ รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ทำเป็นหนังสือแบบแสดงความคิดเห็น เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐหรือการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย บริษัทท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด ตามคำขอ (ท.ด.๖๔) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ดูดทรายต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้ ๑) ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำบริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย เป็นที่ดินประเภทใด มีโบราณวัตถุ สิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ราชการอยู่ใกล้เคียง หรือไม่ ๒) ความเดือดร้อนของประชาชน หรือความเสียหายของเศรษฐกิจต่อส่วนรวม (๓) แม่น้ำลำคลองแบ่งเขตแดน ระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารmail  รูปภาพ การติดประกาศศาลาประชาคม หมู่ที่ 2   การติดประกาศ ณ บอร์ดของอบต.หัวฝาย

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565   อ่าน 58 ครั้ง