ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ราย บริษัท ท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด
นายสมาน กมลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นประธาน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้มีการอนุญาตให้ดูดทราย (ต่อใบอนุญาตดูดทราย) ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม/ศาลา SML หมู่ที่ ๒  ซึ่งมี ตัวแทนประชาคม และประชาชน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๘ คน มาประชุม โดย นายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง นายศุภกร  อันนอก ปลัดอำเภอแคนดง  นายไพโรจน์ ภาษี นายก อบต.หัวฝาย และคณะผู้บริหาร อบต.หัวฝาย นายธวัชชัย  พูนไธสง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายต้องคำนึงถึง (๑) ในด้านวิชาการ เช่น ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลำน้ำ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ...”
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ รูปภาพ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราาฎร หมู่ที่ 2   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565   อ่าน 57 ครั้ง