ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสาธิต (ต้นพันธ์ุกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอ่กสร้างถนนคอนกรีต (จากถนนลาดยาง-สามแยก) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายจากบ้านครูบัญญัติ - สามแยกคอกวัว)บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคล สำหรับจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคล สำหรับจ้างเหมาบริการทั่วไป ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม อาคารสถานที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))