แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
คณะผู้บริหาร

นายมรกต สินธุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 044-110863

-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

นายมรกต สินธุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล