คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ภาษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 0656303802 อีเมล์ phasi2560@gmail.com

นายประเสริฐ หอมกลิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 0848299602

นายคำสม ปุนโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 0821584897 อีเมล์ kamsom2503@gmail.com

นายณภรวีร์ ทศพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 0810801051 อีเมล์ naparawee2519@gmail.com