แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกสภา

-ว่าง-
ประธานสภา

-ว่าง-
รองประธานสภา

-ว่าง-
เลขานุการสภา

-ว่าง-
ส.อบต. ม.1

-ว่าง-
ส.อบต. ม.2

-ว่าง-
ส.อบต. ม.3

-ว่าง-
ส.อบต. ม.4

-ว่าง-
ส.อบต. ม.5

-ว่าง-
ส.อบต. ม.6

-ว่าง-
ส.อบต. ม.7

-ว่าง-
ส.อบต. ม.8

-ว่าง-
ส.อบต. ม.9

-ว่าง-
ส.อบต. ม.10

-ว่าง-
ส.อบต. ม.11