สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433885
Page Views 806924
 
สมาชิกสภา

นายบุญเพ็ง ชัยมั่น
ประธานสภา

นายบุญธรรม เยรัมย์
รองประธานสภา

นายมรกต สินธุรัตน์
เลขานุการสภา

นายคูณ ชารัมย์
สมาชิกสภา หมู่ 1

นายชาติณรงค์ ผลมีศักดิ์
ส.อบต. ม.1

นายประกอบ ชนะค้า
ส.อบต. ม.2

นางกรรณิการ์ ศิริเวช
ส.อบต. ม.2

นายบุญธรรม เยรัมย์
ส.อบต. ม.3

นายวิฑูร ปรุงจันทร์
ส.อบต. ม.3

นายประเสริฐ หอมกลิ่น
ส.อบต. ม.4

นายบุญถัน บุญหนุน
ส.อบต. ม.4

นายบุญเพ็ง ชัยมั่น
ส.อบต. ม.5

นายอุทัย เนื้อสอาด
ส.อบต. ม.5

นายสุพรม ใหญ่สมพงษ์
ส.อบต. ม.6

นางสุวภัทร ปะวะเคสังข์
ส.อบต. ม.6

นายบุดดี พรมทอง
ส.อบต. ม.7

นายรณชิต เกวิโก
ส.อบต. ม.7

นายทองจันทร์ บุญสิน
ส.อบต. ม.8

นายสมศักดิ์ จันทะเสน
ส.อบต. ม.8

นายทองวัน ชมวัน
ส.อบต. ม.9

นายศุภวิทญ์ อุทปา
ส.อบต. ม.9

นายทองแดง พูนหญ้าคา
ส.อบต. ม.10

นายสามารถ ไปล่งูเหลือม
ส.อบต. ม.10

นายบุญถม บุญสิน
ส.อบต. ม.11

นายสัญญา วงศา
ส.อบต. ม.11