สำนักปลัด

นายมรกต สินธุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

นายธวัชชัย พูนไธสง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายอนุชา กาสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอุทรทิพย์ อบอุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัตน์ติญา ชอุ่มผล
นิติกรปฏิบัติการ

นายณัฐพศุตม์ คุณนาเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวกฤษณา แต่งเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมบัติ กองไช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1641569

นางสาวสุพรรณี คำเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรุณทิพย์ ปินะพัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอำพล กาสิงห์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุพัตชา เดชบุญ
คนงานทั่วไป