กองคลัง

นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

นางณิชมน ชาติมนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชาลิสา จันทาตุ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางอุบลรัตน์ บุญศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

นางสาวรุ่งทิวา บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายฉัตรชัย เต็นตารัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ