กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นางสาวมุกดา ขวัญตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสิทธิ์ สินธุศิริ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวงศกร พลศึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสหรัฐ กล่าวกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา