กองสวัสดิการสังคม

นางสาวนนทิชา เถาว์ยา
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นางสาวมัชชุลี ราชสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพจน์ ขวัญตา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ